کرمانشاه 10:57 دوشنبه 5/12/1398 صفحه اصلی
 
آگهی مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/07/13-12:27 تعدا بازدید: 283 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1570
آگهی مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 1- تجدید عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المان  ها ، لایروبی ، حمل پسماند سبز و غیر سبز در سطح منطقه 7 شهرداری  به شماره مناقصه  2098005233000047و 2 تجدید عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المان  ها ، لایروبی ، حمل پسماند سبز و غیر سبز در سطح منطقه 8 شهرداری به شماره مناقصه  2098005233000048را به صورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/7/21 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از  ساعت 13 روز   یکشنبه  تاریخ 98/7/21لغایت روز پنجشنبه 98/7/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از  روز  یکشنبه 98/7/28لغایت روز چهارشنبه 98/8 /8 ساعت 13

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح  روز پنجشنبه تاریخ 98/8/9

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 1- تجدید عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المان  ها ، لایروبی ، حمل پسماند سبز و غیر سبز در سطح منطقه 3 شهرداری  به شماره مناقصه  2098005233000045و 2 تجدید عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المان  ها ، لایروبی ، حمل پسماند سبز و غیر سبز در سطح منطقه 5  شهرداری به شماره مناقصه  2098005233000046را به صورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/7/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از  ساعت 13 روز   شنبه  تاریخ 98/7/20 لغایت روز چهارشنبه 98/7/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از  روز  پنجشنبه 98/7/25لغایت روز دو شنبه 98/8 /6 ساعت 13

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح  روز چهارشنبه تاریخ 98/8/8

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|  •