کرمانشاه 15:39 شنبه 16/1/1399 صفحه اصلی
 
ایجادانگیزه های تشویقی اقتصادی وتامین مالی ازطریق مشارکت سرمایه بایددراولویت برنامه های مالی شهرداری باشد
1398/03/24-15:16 تعدا بازدید: 379 گروه خبری: روابط عمومی کد خبر: 356
ایجادانگیزه های تشویقی اقتصادی وتامین مالی ازطریق مشارکت سرمایه بایددراولویت برنامه های مالی شهرداری باشد


معاون مالی اقتصادی شهرداری کرمانشاه درجلسه درآمدزایی مناطق هشتگانه براولویت بندی منابع درآمدی پایداربااستفاده ازمشارکت بخش خصوصی تاکیدکرد.
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری کرمانشاه مهندس عیدی گفت:باتوجه به اینکه عمده درآمدهای شهرداری غیرقابل اتکاءوناپایداربوده دردرازمدت پاسخگوی شهرکرمانشاه نیست وتوجه صرف به روشهای غیراصولی وتخلفات ساختمانی وتراکم فروشی نه تنهادرآمدزایی مناسبی برای ساختارمدیریت شهری نبوده بلکه موجب توسعه ناموزون شهرخواهدبود
وی افزود:بایدامکانات وفرصتهای درآمدزایی شهرتوسط مدیران شهرداری شناسایی شودوبابرنامه ریزی مناسب وداشتن درآمدهای پایدار،توسعه شهری وخدمات بهتر وباکیفیت به شهروندان به نحو مطلوبی شکل گیرد
وی باتاکیدبراینکه یکی ازاهداف توسعه شهری فراهم نمودن امکانات عادلانه زندگی برای جامعه شهروندی است تصریح کرد:این امرمستلزم برنامه ریزی درست واصولی وعملکردمناسب مجموعه مدیریت شهری درکسب درآمدهای پایدارواولویت بندی منابع مالی بااستفاده ازمشارکت بخش خصوصی درسرمایه گذاری پروژه های شهری وایجادانگیزه های تشویقی اقتصادی وتامین مالی ازطریق مشارکت سرمایه گذاراست که بیش ازهرزمان دیگری بایدبه این امرتوجه کرد.
نظرات کاربران

نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:09
نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:14
نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:20
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:05
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:06
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:07
نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|  •