اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه خدمات ( واگذاری خدمات پشتیبانی و خدماتی فرهنگسراهای شهرداری کرمانشاه )  به شماره مناقصه 2009752000038 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 3/9/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 8/9/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت13 رو دوشنبه تاریخ 19/9/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز سه شنبه تاریخ20/9/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه هفت ) به شماره مناقصه 200975233000036 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 22/8/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 27/8/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت13  چهار شنبه تاریخ 7/9/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ8/9/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه پنج ) به شماره مناقصه 200975233000035 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 22/8/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 27/8/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت13  چهار شنبه تاریخ 7/9/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ8/9/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه هشت ) به شماره مناقصه 200975233000037 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 22/8/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 27/8/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت13  چهار شنبه تاریخ 7/9/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ8/9/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه شش) به شماره مناقصه 200975233000033 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 6/8/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز شنبه تاریخ 12/8/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت سه شنبه تاریخ 22/8/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ23/8/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه سه) به شماره مناقصه 200975233000032 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 6/8/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز شنبه تاریخ 12/8/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت سه شنبه تاریخ 22/8/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ23/8/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه هفت) به شماره مناقصه 200975233000031 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 24/7/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 30/7/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 10/8/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز شنبه تاریخ12/8/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه پنج) به شماره مناقصه 200975233000030 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 24/7/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 30/7/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 10/8/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز شنبه تاریخ12/8/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( خدمات عملیات اجرای آسفالت معابر سطح شهر) به شماره مناقصه 200975233000029 را بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 97 به صورت تجمیع واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه22/7/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 30/7/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 صبح روز دو شنبه تاریخ 14/8/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روزسه  شنبه تاریخ15/8/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :    آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی  تجدید مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه چهار) به شماره مناقصه 200975233000028 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 18/7/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 23/7/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 3/8/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز شنبه تاریخ5/8/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه شش) به شماره مناقصه 200975233000026 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 11/7/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 16/7/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 26/7/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز شنبه تاریخ28/7/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه دو) به شماره مناقصه 200975233000027 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 11/7/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 16/7/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 26/7/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز شنبه تاریخ28/7/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

 

فراخوان عمومی

شماره 25/ع/97

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد  پروژه مطالعه مرحله دوم دفع آبهای سطحی معابر شهر کرمانشاه در قطعه دوم از طریق فراخوان عمومی ( طبق مشخصات پیوست اسناد مناقصه ) اقدام نماید . لذا بر اساس آیین نامه قانون برگزاری مناقصات از مهندسین مشاور  که دارای رتبه گروه آب با تخصص سه یا بالاتر تاسیسات آب و فاضلاب طبق آیین نامه صلاحیت مشاوران می باشند دعوت می شود ظرف مدت مندرج در ذیل ، پس از انتشار آگهی ، جهت دریافت اسناد مناقصه  به امور پیمان و قراردادهای شهرداری به آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات مراجعه نمایند . برای اطلاعات بیشتر می توانید با  شماره تلفن 8229968-0833 تماس حاصل فرمایید.

نام و نشانی کارفرما: شهرداری کرمانشاه

موضوع خدمات مشاوره : مطالعات مرحله دوم آبهای سطحی معابر شهر کرمانشاه در قطعه دوم

رشته یا زمینه تخصصی مشاوره : گروه آب با تخصص سه یا بالاتر تاسیسات آب و فاضلاب

محل تامین اعتبار: اعتبارات داخلی

محل دریافت اسناد مناقصه : امور پیمان و قراردادها/ زمان : از تاریخ 20/6/97 تا پایان وقت اداری روز 26/6/97

محل تحویل اسناد مناقصه :دبیرخانه حراست / زمان : تا پایان وقت اداری مورخ 10/7/97

محل گشایش پاکات : دفتر معاونت اداری مالی شهرداری / زمان : ساعت 9 صبح مورخ چهارشنبه 11/7/97

براورد هزینه خدمات مشاور : 000/842/779/2 ریال

برنامه زمانی خرید مشاور : 12 ماه

شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثرداده نخواهد شد

مدت اعتبار پیشنهادات 90 روز می باشد

روش انتخاب مشاور :QCBS

سایر جزییات و اطلاعات در اسناد مناقصه  قید شده است

 

کسب اطلاعات بیشتر در سایت :http://iets.mporg.ir

آگهی تجدیدمناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد  تجدید مناقصه عمومی ( پروژه حسابرسی سالهای مالی 1388 لغایت 1391 شهرداری مرکز  و سازمانهای وابسته و همچنین حسابرسی سال مالی 1396 شهرداری مرکز) به شماره مناقصه 200975233000023 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 7/6/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 12/6/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 22/6/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز شنبه تاریخ 24/6/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارکهای سطح شهرداری منطقه پنج  ) به شماره مناقصه 200975233000021 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29/5/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 5/6/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 15/6/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز شنبه تاریخ 17/6/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات  تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه چهار   ) به شماره مناقصه 200975233000020 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29/5/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 5/6/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 15/6/97

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 17/6/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

 

بسمه تعالي

 

   آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی

شماره (1-5-97)

 

نوبت اول : سه شنبه 16/5/97

  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری ونگهداری  سالن ها و زمین های ورزشی به شرح جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل، جهت اخذ اسناد فراخوان شخصاً یا با در دست داشتن معرفی نامه (جهت اشخاص حقوقی) از روز دوشنبه مورخ 17/05/97 تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 29/05/97 و ارائه رسید واریز مبلغ 000/350 ریال به شماره حساب 1879055713 بانک تجارت شعبه معلم به نام شهرداری کرمانشاه به آدرس کرمانشاه- ابتدای بلوار باغ ابریشم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه ( تلفن تماس 34274594-083) مراجعه نمایند.

 

ردیف

 

 

سالن/زمین ورزشی

موقعیت مکانی پروژه

روش مشارکت

طول دوران بهره برداری

(سال)

مبلغ سپرده

( میلیون ریال)

1

سالن ورزشی مریم هاشمی

مجاور ماده صد

O&M

4

100

2

سالن بدنسازی کورش باقری

مجاور ماده صد

O&M

4

100

3

سالن بوکس قارونی

مجاور ماده صد

O&M

4

100

4

سالن وحدت

دولت آباد، بلوار وحدت جنب پارک نیلوفر

O&M

4

65

5

خانه کشتی شهرداری

منطقه 2 ایثار جنب پمپ گاز

O&M

4

65

6

سالن بدنسازی

خیابان تعاون روبروی ایران سونا

O&M

4

80

7

زمین چمن فوتبال منطقه 2

منطقه 2 کمربندی غربی

O&M

4

50

8

مجموعه ورزشی پارک شرقی شامل زمین چمن فوتبال و سالن ورزشی

و زمین چمن مصنوعی

پارک شرقی طاقبستان

O&M

5

220

9

زمین چمن فوتبال منطقه 3

منطقه 3 بلوار کیانشهر

O&M

4

50

 

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->مبلغ سپرده به صورت نقدی به حساب سپرده شماره 1879055721 نزد بانک تجارت شعبه معلم بنام شهرداری کرمانشاه واریز یا بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر به نفع شهرداری تودیع گردد.

2- آخرین مهلت تحویل پاکات  تا ساعت 13  روز دو شنبه مورخ 29/05/97 در محل دبیرخانه حراست شهرداری کرمانشاه به آدرس میدان غدیر ساختمان مرکزی شهرداری کرمانشاه می باشد.

3- به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 16 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 30/06/97 واقع در کرمانشاه- ابتدای بلوار باغ ابریشمسازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  شهرداری کرمانشاه می باشد. ضمناً حضور هر یک از پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان در جلسه مذکور بلامانع می باشد. ( هرگونه تغییر در ساعت و تاریخ بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد).

5- کلیه هزینه های چاپ اگهی در دو نوبت ، تبلیغات و کارشناس رسمی دادگستری پس از اعلام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه بعهده سرمایه گذار می باشد.

6-  شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد، به منزله قبول شروط و تکالیف کمیسیون معاملات عمده ی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه می باشد .

7-  سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8-  هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری ضبط خواهد ‌شد.

9- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

10-  پیشنهاد می بایست از حیث میزان اجاره ی ماهیانه پرداختی به شهرداری مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت مهر و موم شده مطابق شرایط فراخوان تسلیم شود.

11-  از قرار دادن هرگونه وجهی ( پول نقد ، چک پول ، سفته و ... ) تحت عنوان سپرده شرکت در فراخوان در پاکتها خود داری نمایند.

12-  سپرده نفرات اول و دوم شرکت کنندگان در فراخوان تا موقع انعقاد قرارداد نزد سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی نگهداری و مابقی سپرده ها پس از اعلام برنده فراخوان مسترد خواهد شد.

 

 

 

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( عملیات تنظیف و روفت و روب سطح معابر شهرداری منطقه چهار   ) به شماره مناقصه 200975233000018 را به صورت حجمی  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 9/5/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت15 روزسه تاریخ 15/5/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 25/5/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 8 صبح روز شنبه تاریخ 27/5/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

 

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

 

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( عملیات نگهداری فضای سبز و تنظیف و رفت و روب معابر ترمینال های شهید کاویانی و راه کربلا  ) به شماره مناقصه 200975233000008 را به صورت حجمی واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 9/5/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 15/5/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 25/5/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 8 صبح روز شنبه تاریخ 27/5/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( تهیه و اجرای رنگ دو جزئی بلوک عابر و خط نوشته های ترافیکی و هاشور ترافیکی   ) به شماره مناقصه 200975233000016 را بر اساس فهرست بها  واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 9/5/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 15/5/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 25/5/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 8 صبح روز شنبه تاریخ 27/5/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

 

 

 

 

 بسمه تعالي

آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار

جهت تهیه و پشتیبانی نرم افزار تحت وب پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو

شماره (2-4-97)

 

نوبت اول : سه شنبه 12/04/1397                             نوبت دوم : پنچشنبه 14/04/1397

 

 

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه در نظر دارد در راستای الکترونیکی کردن خدمات شهری، تهیه و پشتیبانی نرم افزار تحت وب (Software as a Service) پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو را در قالب یکی از روش های مندرج در دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در توسعه خدمات الکترونیک دولت از طریق فراخوان عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در حوزه IT که دارای صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک در زمینه موضوع فراخوان و با سابقه تهیه و پشتیبانی نرم افزار موصوف در کشور می باشند دعوت بعمل می آید جهت اخذ اسناد ارزیابی کیفی شخصاً یا با در دست داشتن معرفی نامه از روز سه شنبه مورخ 19/04/1397 تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 30/04/1397 و ارائه رسید واریز مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب 1879055713 بانک تجارت شعبه معلم به نام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه به آدرس کرمانشاه- ابتدای بلوار باغ ابریشم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه (تلفن تماس 34274594-083) مراجعه نمایند.

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->آخرین مهلت تحویل پاکات  تا ساعت 14:30  روز شنبه مورخ 30/04/1397 در محل دبیرخانه حراست شهرداری کرمانشاه به آدرس میدان غدیر ساختمان مرکزی شهرداری کرمانشاه می باشد.

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 16 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 31/04/1397 واقع در کرمانشاه- ابتدای بلوار باغ ابریشمسازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  شهرداری کرمانشاه می باشد. ضمناً حضور هر یک از پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان در جلسه مذکور بلامانع می باشد. ( هرگونه تغییر در ساعت و تاریخ بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد).

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]-->سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات واصله مختار است.

 

 

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی

شماره(1-4-97)
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

نوبت اول : شنبه 9/4/1397                                                                          نوبت دوم : دوشنبه 11/04/1397

 

    

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  شهرداری کرمانشاه در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های بشرح ذیل به بخش خصوصی از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل، جهت اخذ اسناد فراخوان شخصاً یا با در دست داشتن معرفی نامه (جهت اشخاص حقوقی) از روز شنبه مورخ 16/04/1397 تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ27/4/1397 و ارائه رسید واریز مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب 1879055713بانک تجارت شعبه معلم به نام سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمانشاه به آدرس کرمانشاه- ابتدای بلوار باغ ابریشم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه ( تلفن تماس 34274594-083) مراجعه نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

موقعیت مکانی پروژه

روش مشارکت

مبلغ سپرده به میلیون ریال

1

ساماندهی و بهسازی پارک رضوان

بلوار طاق بستان

جنب فروشگاه رفاه

B.O.L.T

700

2

ایجاد مجموعه تفریحات هیجانی

سراب قنبر

B.O.L.T

1500

3

مدیریت و بهره برداری گلخانه

پارک شرقی

O&M

250

4

کافه کتاب فرهنگسرای کوثر

سی متری دوم بعداز چهار راه آل آقا پارک درخشان2

O&M

60

5

سرای مطالعه فرهنگسرای گل نرگس

ابتدای شهرک ژاندارمری

O&M

100

6

مدیریت بهره برداری و نگهداری بخشی از فرهنگسرای کارمندان

کارمندان ایستگاه 3 پارک ملت پشت مسجد قبا

O&M

200

 

<!--[if !supportLists]-->1-  <!--[endif]--> مبلغ سپرده به صورت نقدی به حساب سپرده شماره 1879055721نزد بانک تجارت شعبه معلم بنام سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمانشاه واریز یا بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر به نفع شهرداری تودیع گردد.

2-  آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 27/04/1397 در محل دبیرخانه حراست شهرداری کرمانشاه به آدرس میدان غدیر ساختمان مرکزی شهرداری کرمانشاه می باشد.

3- به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت16 بعدازظهر روز شنبه مورخ 30/04/1397 واقع در کرمانشاه- ابتدای بلوار باغ ابریشم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  شهرداری کرمانشاه می باشد. ضمناً حضور            هر یک از پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان در جلسه مذکور بلامانع می باشد. ( هرگونه تغییر در ساعت و تاریخ بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد).

5- کلیه هزینه های کارشناس رسمی دادگستری پس از اعلام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه بعهده برنده فراخوان خواهد بود .

6- شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد، به منزله قبول شروط و تکالیف کمیسیون معاملات عمده سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه می باشد .

7- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8- هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری ضبط خواهد ‌شد.

9- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

10- پیشنهاد می بایست از حیث میزان سرمایه گذاری ، مدت زمان بهره برداری و آماده سازی و تجهیز پروژه مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت مهر و موم شده مطابق شرایط فراخوان تسلیم شود.

11- از قرار دادن هرگونه وجهی(پول نقد ، چک پول ، سفته و ...)تحت عنوان سپرده شرکت در فراخوان در پاکتها خود داری نمایند.

 

12- سپرده نفرات اول و دوم شرکت کنندگان در فراخوان تا موقع انعقاد قرارداد نزد سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی نگهداری و مابقی سپرده ها پس از اعلام برنده فراخوان مسترد خواهد شد.

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی ( پروژه حسابرسی سالهای مالی 1388 لغایت 1391 شهرداری مرکز و سازمانهای وابسته و همچنین حسابرسی سال مالی 1396 شهرداری مرکز  ) به شماره مناقصه 200975233000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 12/4/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  سایت 124 روز دوشنبه تاریخ 18/4/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 28/4/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 30/4/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

 

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه 6) به شماره مناقصه  200975233000012 را به صورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق  درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29/3/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 3/4/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روزچهارشنبه تاریخ 13/4/97

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 14/4/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :

آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمات عتبات عالیات : شماره تلفن 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-885193767  

 

 

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات خرید تجهیزات پسماند شهری ( مخازن ) به شماره مناقصه  200975233000011 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق  درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29/3/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 14 روز دوشنبه  تاریخ 4/4/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 12 روز پنج شنبه تاریخ 14/4/97

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز  شنبه  تاریخ 16/4/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :

آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمات عتبات عالیات : شماره تلفن 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-85193767

 

 

 آگهی مناقصه عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات تهیه و حمل و نصب گاردیل به شماره مناقصه  20097523300009 را بر اساس فهارس بهاء ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق  درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29/3/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 13 روز چهارشنبه  تاریخ 6/4/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 17/4/97

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت8 صبح روز سه شنبه  تاریخ 19/4/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :

آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمات عتبات عالیات : شماره تلفن 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-85193767