اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه 6) به شماره مناقصه  200975233000012 را به صورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق  درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29/3/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 3/4/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روزچهارشنبه تاریخ 13/4/97

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 14/4/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :

آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمات عتبات عالیات : شماره تلفن 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-885193767  

 

 

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات خرید تجهیزات پسماند شهری ( مخازن ) به شماره مناقصه  200975233000011 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق  درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29/3/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 14 روز دوشنبه  تاریخ 4/4/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 12 روز پنج شنبه تاریخ 14/4/97

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز  شنبه  تاریخ 16/4/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :

آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمات عتبات عالیات : شماره تلفن 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-85193767

 

 

 آگهی مناقصه عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات تهیه و حمل و نصب گاردیل به شماره مناقصه  20097523300009 را بر اساس فهارس بهاء ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق  درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29/3/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 13 روز چهارشنبه  تاریخ 6/4/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 17/4/97

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت8 صبح روز سه شنبه  تاریخ 19/4/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :

آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمات عتبات عالیات : شماره تلفن 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-85193767

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات تهیه و اجرای رنگ دو جزیی بلوک عابر و خط نوشته های ترافیکی و هاشور ترافیکی به شماره مناقصه  200915233000010 را بر اساس فهارس بهاء و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق  درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29/3/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 13 روز چهارشنبه تاریخ 6/4/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 17/4/97

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز سه شنبه  تاریخ 19/4/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :

آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمات عتبات عالیات : شماره تلفن 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

 

دفتر ثبت نام: 88969737-85193767

آگهی مناقصه  عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( عملیات نگهداری فضای سبز و حراست  فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه (یک ) به شماره مناقصه 200975233000006 را بصورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 24/3/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  سایت 12 روز پنجشنبه تاریخ 31/3/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 11/4/97

زمان بازگشایی پاکت ها : 7:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 12/4/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

آگهی  مناقصه 
آگهی مناقصه 
آگهی مناقصه 
آگهی تجدید مناقصه 
آگهی مناقصه