اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
مناقصه و مزایده

 

 

«آگهی مزایده »

«فروش سرقفلی واحدهای تجاری در خیابان مدرس»

 

سازمان بهسازی و نوسازی شهرکرمانشاه باستناد مصوبه مورخ 95/3/29  هیأت مدیره سازمان در نظر دارد املاك مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضیان ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به مدت دو هفته از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در ساعات اداری به سازمان بهسازي و نوسازي شهر كرمانشاه واقع در  خیابان مدرس خیابان حاج آخوند مراجعه و يا با شماره تلفن 37274638 تماس حاصل نمایند .

شرایط شركت در مزايده :

1-    ثمن معامله بصورت نقدی و یا در سه قسط مساوی (حداکثر در شش ماه) می بایست به حساب سازمان واریز گردد و تا تسویه کامل ، واحدهای تجاری قابل تحویل نمی باشند.

2-    پرداخت هزينه كارشناسي انجام شده توسط كارشناس رسمي دادگستري و درج آگهي و كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده برنده مزايده مي باشد.

3-     سازمان بهسازی و نوسازی شهرکرمانشاه در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است.

4-    متقاضيان مؤظفند فيش نقدي در وجه سازمان بهسازي و نوسازي شهر كرمانشاه به شماره حساب شماره 0107275488003 بانک ملی به نام سازمان بهسازی و نوسازی به مبلغ 5% مبلغ پايه كارشناسي به عنوان سپرده شركت در مزايده را در پاكت (الف) و همچنين تصویر مدارک هویتی ، شرایط و فرم شركت در مزايده را به صورت خوانا و بدون قلم خوردگي تكميل و در پاكت(ج) و هر دو پاكت را با هم در پاکت محافظ  قرارداده و تا تاريخ دو هفته بعد از انتشار آگهي نوبت دوم لاك و مهر شده تحويل دبيرخانه حراست سازمان بهسازی و نوسازی واقع در خیابان مدرس خیابان حاج آخوند نموده و رسيد دريافت نمايند.

5-    ذكر جمله مربوط به مزايده فروش سرقفلی املاك تجاری در خیابان مدرس با مشخصات كامل متقاضي و تلفن تماس (ثابت و همراه) بر روي پاكت با ذکر آدرس و موقعیت فعلی خریدار الزامي است .ضمناً پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط است.

6-    متقاضي كه به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد موظف است بهاي كل ملک و یا قسط اول آن را (طبق بند یک ) حداكثر ظرف مدت هفت روز كاري از تاريخ اعلام به حساب ذكر شده در بند 4  به نام سازمان واريز نمايند.

7-    سپرده نفرات اول تا سوم تا تاريخ انعقاد قرارداد ضبط و مابقي نفرات بعد از اعلام برنده آزاد خواهد شد، هرگاه برنده مزايده از انجام معامله در مهلت مقرر منصرف شود و يا خودداري نمايد سپرده وي به نفع سازمان ضبط و معامله با نفرات بعدي انجام خواهد شد در صورتي كه برندگان دوم وسوم نيز ظرف مهلت قانوني پس از ابلاغ حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنان نيز به نفع سازمان ضبط مي گردد.

8-     پيشنهادات واصله 48 ساعت پس از آخرين مهلت داده شده در كميسيون عالی معاملات سازمان بازگشايي خواهد شد.


 

شرایط مزایده

 

متقاضیان شرکت در مزایده موظفند ضمن مراجعه به سازمان بهسازی و نوسازی با رعایت موارد مشروحه اسناد مزایده را بصورت خوانا و بدون قلم خوردگی تکمیل و بهمراه اصل رسید پرداختی سپرده و تصاویر کارت ملی و پایان خدمت به شرح ذیل در پاکت در بسته قرار داده و تا پایان وقت اداری مورخ  95/5/25 تحویل حراست سازمان بهسازی و نوسازی واقع در خیابان مدرس خیابان حاج آخوند داده و رسید دریافت نمایند.

1-   به پیشنهادهای مخدوش و ناقص که فاقد قیمت پیشنهادی و سپرده شرکت در مزایده و یا اینکه به هر نحو با شرط و شروط تنظیم شده مغایر باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-     به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر تحویل داده شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-     سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادهای واصله مختار است.

4-   متقاضیان می بایستی مبلغ پنج درصد قیمت پایه کارشناسی (مبلغ اعلامی سازمان) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان به شماره حساب 0107275488003 نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز و رسید آن را به همراه مدارک مربوطه در پاکت(الف) و همچنین تصویر مدارک هویتی ، شرایط و فرم شرکت در مزایده را به صورت خوانا و بدون قلم خوردگی تکمیل و در پاکت (ج) و هر دوپاکت را باهم در یک پاکت محافظ قرار داده و تا تاریخ دو هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه حراست شهرداری کرمانشاه نموده و رسید دریافت نمایند.

5-     پیشنهادهای واصله بازگشایی و نسبت به معرفی برنده مزایده برابر مقررات اقدام خواهد شد.

6-   برنده مزایده می بایستی ظرف مدت یک هفته ضمن پرداخت ثمن معامله نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در صورت انصراف و یا عدم مراجعه در مدت یاد شده ، سپرده وی به نفع سازمان ضبط و معامله با نفرات بعدی نیز به همین نحو انجام خواهد شد.

7-   سپرده نفرات اول ، دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا موقع انعقاد قرارداد ضبط و مابقی سپرده ها پس از اعلام برنده مزایده مسترد خواهد شد.

8-     کلیه هزینه های کارشناسی و نشر آگهی و نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.

9-     از قرار دادن هرگونه وجهی (پول نقد ، چک ، چک پول ، سفته و ... ) به هر عنوان در داخل پاکتها خودداری گردد.

10- قراردادن تصاویر شناسنامه ، کارت ملی و کارت پایان خدمت در داخل پاکت (ج)  الزامی است.

11- موضوع مزایده به رؤیت متقاضی / شرکت کننده رسیده و براساس وضع موجود و قیمت پایه کارشناسی شده ضمن قبول آن قیمت پیشنهادی آنرا ارائه نموده است.

12-مبلغ ثمن معامله بصورت نقدی و یا در سه قسط مساوی (حداکثر در شش ماه) می بایست به حساب سازمان واریز گردد و تا تسویه کامل ثمن معامله واحدهای تجاری قابل تحویل نمی باشد.

13-  متقاضی که به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد موظف است بهای ملک را (طبق شرایط اعلامی سازمان ) حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ اعلام به حساب ذکر شده به نام سازمان واریز نمایند.

14- اینجانب فرزند دارای کد ملی شماره - با علم و اطلاع کامل کلیه شرایط مزایده را قبول داشته و با امضاء / اثر انگشت خود در ذیل این برگه آنرا تأیید می نمایم .

 

مهر و امضاء و اثرانگشت


 

فرم شرکت در مزایده شماره

 

 

اینجانب - فرزند متولد     /      /       13 به شماره شناسنامه - صادره از دارای کد ملی به آدرس تلفن با توجه به آگهی روزنامه - مورخ   /      / 1395 و علم و اطلاع کامل از شرایط خاص مزایده ، ضمن قبول مفاد شرایط و مدارک مربوطه ای که از سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه دریافت و با امضاء خود آنرا تأیید نموده ام متقاضی خرید می باشم و با عنایت به قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ ریال قیمت پیشنهادی خود را به مبلغ بحروف - ریال معادل  مبلغریال ) اعلام می دارم.  

و در همین راستا مبلغ ریال به شماره حساب بعنوان سپرده شرکت در مزایده بنام سازمان مذکور به شماره فیش نزد بانک ملی   شعبه مرکزی واریز و اصل آنرا بهمراه اسناد و مدارک تکمیل شده مورد تأیید و امضاء و در پاکت لاک و مهر شده (دربسته) تحویل دبیرخانه سازمان به آدرس خیابان مدرس خیابان حاج آخوند سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه می نمایم.

 

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء و اثرانگشت


 

 

 


 

برگه راهنمای اسناد مزایده

 

محتویات پاکت (الف)

محتویات پاکت(ج)

محتویات پاکت محافظ

اصل فیش واریزی سپرده

شرکت در مزایده

 

1- تصویر شناسنامه، کارت ملی و پایان خدمت

2- تکمیل فرم شرایط مزایده با امضاء و اثر انگشت

3- تکمیل فرم شرکت در مزایده و اعلام قیمت پیشنهادی با امضاء و اثر انگشت

4- برگه مشخصات فنی واحد مورد تقاضا با امضاء و اثر انگشت

پاکت (الف)

پاکت (ج)

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات املاک تجاری و میزان سپرده ها

 

ردیف

آدرس

مشخصات ملك

مساحت

(مترمربع)

كاربري

قيمت كل (ريال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)

نوع واگذاری

شماره واحد

طبقه

1

پارسیان

1

زیرزمین

30

تجاری

5,400,000,000

270,000,000

فروش سرقفلی

2

پارسیان

2

زیرزمین

17/50

تجاری

3,500,000,000

175,000,000

فروش سرقفلی

3

پارسیان

2

دوم

17/50

تجاری

2,625,000,000

131,250,000

فروش سرقفلی

4

معاون الملک

7

زیرزمین

70/37

تجاری

2,450,500,000

122,525,000

فروش سرقفلی

5

معاون الملک

11

زیرزمین

06/23

تجاری

1,614,200,000

80,710,000

فروش سرقفلی

6

معاون الملک

20

زیرزمین

17/40

تجاری

2,209,350,000

110,467,500

فروش سرقفلی

7

معاون الملک

27

زیرزمین

45/26

تجاری

1,322,500,000

66,125,000

فروش سرقفلی

8

معاون الملک

28

زیرزمین

86/58

تجاری

2,648,700,000

132,435,000

فروش سرقفلی

9

معاون الملک

29

زیرزمین

70/51

تجاری

2,843,500,000

142,175,000

فروش سرقفلی

10

معاون الملک

A11

همکف

39

تجاری

2,925,000,000

146,250,000

فروش سرقفلی

11

معاون الملک

A13

همکف

68

تجاری

4,420,000,000

221,000,000

فروش سرقفلی

12

معاون الملک

A24

همکف

23

تجاری

1,840,000,000

92,000,000

فروش سرقفلی

13

البرز

16

زیرزمین

15/32

تجاری

1,150,000,000

57,500,000

فروش سرقفلی

14

البرز

17

زیرزمین

17/50

تجاری

1,300,000,000

65,000,000

فروش سرقفلی

15

البرز

18

زیرزمین

21/09

تجاری

1,450,000,000

72,500,000

فروش سرقفلی

16

البرز

19

زیرزمین

 
                 
4790807 : کل بازديدکنندگان 970 : بازديدکنندگان امروز 10174 : بازديدکنندگان اين صفحه آدرس: میدان غدیر-ساختمان شهرداری کرمانشاه
Copyright © 2014 Kermanshah . All rights reserved درج مطلب با ذکر منبع مجاز است.کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد